Data governance

powiązane usługi

co to znaczy?

Zarządzanie danymi (data governance) to zbiór procesów i praktyk, które zapewniają efektywne i bezpieczne zarządzanie zasobami danych organizacji. Obejmuje ustanawianie polityk, procedur i wytycznych dotyczących zarządzania danymi, jakości danych, prywatności danych oraz bezpieczeństwa danych. Celem zarządzania danymi jest określenie ról, odpowiedzialności i rozliczalności za działania związane z danymi, a także stworzenie ram zarządzania danymi, które są zgodne z celami i strategią organizacji. Dzięki wdrożeniu zarządzania danymi, organizacje mogą zapewnić integralność danych, poprawić jakość danych, spełniać przepisy dotyczące danych oraz maksymalizować wartość swoich zasobów danych na każdym etapie ich cyklu życia.